Advocatuur & Mediation

Algemene voorwaarden, Privacy statement en klachtenregeling

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 Onder de naam Jakobs Hiemstra Advocatuur oefent mevrouw mr. M. Jakobs-Hiemstra de advocatuur uit en verricht zij mediations als mediator.   

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Jakobs Hiemstra Advocatuur worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten), alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.  Aanvaarding door Jakobs Hiemstra Advocatuur van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.   

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Jakobs Hiemstra Advocatuur gegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten Jakobs Hiemstra Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn. 

2. Opdracht 

2.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door, Jakobs Hiemstra Advocatuur. De werking van de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 

 2.2 De uitvoering van verstrekte opdracht(en) door Jakobs Hiemstra Advocatuur geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen, behalve voor zover volgt uit artikel 1.3. 

3. Honorarium en verschotten 

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Jakobs Hiemstra Advocatuur omvatten uitsluitend honorarium en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Een algemene of procentuele kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht. 

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. 

3.3 Verschotten zijn de kosten die Jakobs Hiemstra Advocatuur specifiek ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierecht en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister). 

3.4 Jakobs Hiemstra Advocatuur heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan twee weken na mededeling aan de opdrachtgever worden toegepast. 

4. Voorschot 

4.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s). 

5. Betaling 

5.1  De werkzaamheden van Jakobs Hiemstra Advocatuur worden – tenzij anders overeengekomen- maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.  De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.  

5.2 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

5.3 Indien een declaratie op voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Jakobs Hiemstra Advocatuur haar werkzaamheden opschorten, met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Jakobs Hiemstra Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.  

6. Aansprakelijkheid 

6.1 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Jakobs Hiemstra Advocatuur voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij of anderszins, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Jakobs Hiemstra Advocatuur afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Jakobs Hiemstra Advocatuur dat op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval van toepassing is. Desgevraagd worden over de door Jakobs Hiemstra Advocatuur afgesloten verzekering, inlichtingen verschaft.   

6.2  Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de verzekeraar uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de schadevergoedingsplicht voorvloeiende uit  iedere mogelijke aansprakelijkheid van Jakobs Hiemstra Advocatuur, beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan het  door Jakobs Hiemstra Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium,  dat is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro). 

6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Jakobs Hiemstra Advocatuur daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit. 

7. Inschakeling van derden 

7.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur is bevoegd om namens de opdrachtgever derden (waaronder: andere advocaten, juristen, deurwaarders, notarissen, accountants, andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover Jakobs Hiemstra Advocatuur dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht. De werkzaamheden of een deel ervan kunnen in een voorkomend geval worden uitgevoerd door deze derden. Deze personen zullen zorgvuldig door Jakobs Hiemstra Advocatuur worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever. 

7.2 Jakobs Hiemstra Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.  

7.3 Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Jakobs Hiemstra verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractsvoorwaarden namens de opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval Jakobs Hiemstra Advocatuur deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractsvoorwaarden zal mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. 

7.4  Eventuele onder-opdrachtnemers kunnen, naast Jakobs Hiemstra Advocatuur, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor Jakobs Hiemstra Advocatuur gelden tevens voor hen gelden.     

8. Archivering 

Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Jakobs Hiemstra Advocatuur vrij staat het dossier te vernietigen. 

9. Geen derdengeldrekening

Jakobs Hiemstra Advocatuur beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden en derhalve ook niet over een derdengeldrekening. Betalingen die zijn bestemd door derden (cliënten en andere partijen), dienen rechtstreeks te worden voldaan en betaling kan niet plaatsvinden via de bankrekening van Jakobs Hiemstra Advocatuur. 

10. Gegevens 

10.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. 

10.2 De opdrachtgever verleent toestemming om bij Jakobs Hiemstra Advocatuur bekende cliëntgegevens , onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden in de zin van artikel 7.1. 

10.3 Jakobs Hiemstra Advocatuur hanteert een Privacy Statement dat kan worden ingezien en kan worden gedownload via de website www.jakobshiemstra.nl en dit wordt op eerste verzoek van een cliënt toegezonden c.q. verstrekt. 

11. Klachtenregeling

Jakobs Hiemstra Advocatuur hanteert een klachtenregeling en deze klachtenregeling maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Jakobs Hiemstra Advocatuur (www.jakobshiemstra.nl). Ook is deze klachtenregeling te downloaden via www.jakobshiemstra.nl. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Jakobs Hiemstra Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 De rechter in het arrondissement Midden-Nederland is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Jakobs Hiemstra Advocatuur en de opdrachtgever en dit geschil/deze geschillen te beslechten. 

13. Overige bepalingen 

Jakobs Hiemstra Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gebracht. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien en te downloaden via www.jakobshiemstra.nl 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden (PDF)


Privacy statement

Jakobs Hiemstra Advocatuur staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Jakobs Hiemstra Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Jakobs Hiemstra Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • bezoekers van onze website;
 • (medewerkers van) cliënten van Jakobs Hiemstra Advocatuur;
 • ontvangers van Jakobs Hiemstra Advocatuur nieuwsbrieven en andere mailings;
 • potentiele cliënten van Jakobs Hiemstra Advocatuur;
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij Jakobs Hiemstra Advocatuur als advocaat of mediator optreedt;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met Jakobs Hiemstra Advocatuur communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt Jakobs Hiemstra Advocatuur?
Jakobs Hiemstra Advocatuur verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Jakobs Hiemstra Advocatuur verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.
 • Persoonsgegevens die u aan Jakobs Hiemstra Advocatuur verstrekt in het kader van events, seminars, bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven,

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
 • Uw surfgedrag en interesses

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Kadaster, of van de gemeente/overheidsinstellingen,
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerkt Jakobs Hiemstra Advocatuur uw persoonsgegevens?
Jakobs Hiemstra Advocatuur gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van juridische diensten door onze advocaat voor onze cliënten.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en wet- en regelgeving ter zake gefinancierde rechtsbijstand.
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie de paragraaf over ‘cookies’;
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens
Jakobs Hiemstra Advocatuur neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Jakobs Hiemstra Advocatuurtoegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Jakobs Hiemstra Advocatuur hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@jakobshiemstra.nl of +31-30 2657595 contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor Jakobs Hiemstra Advocatuur noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten, het laten maken door een derde van alimentatieberekeningen, boekhouding/accountant dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden of van wie wij software pakketten en/of online diensten gebruiken (onder meer doch niet uitsluitend ter zake het berekenen van alimentatie en/of andere vergoedingen).

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Jakobs Hiemstra Advocatuur is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Jakobs Hiemstra Advocatuur en dus op verzoek en conform instructie van Jakobs Hiemstra Advocatuur handelt, sluit Jakobs Hiemstra Advocatuur met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Jakobs Hiemstra Advocatuur uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Jakobs Hiemstra Advocatuur er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Jakobs Hiemstra Advocatuur baseert Jakobs Hiemstra Advocatuur zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Jakobs Hiemstra Advocatuur, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Jakobs Hiemstra Advocatuur. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen
Jakobs Hiemstra Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Jakobs Hiemstra Advocatuur dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten
U kunt Jakobs Hiemstra Advocatuurverzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor seminars meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@jakobshiemstra.nl

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Jakobs Hiemstra Advocatuur zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling
Bij Jakobs Hiemstra Advocatuur hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw advocaat. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@jakobshiemstra.nl
U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Jakobs Hiemstra Advocatuur in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig
Jakobs Hiemstra Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Jakobs Hiemstra Advocatuur dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Jakobs Hiemstra Advocatuur en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Jakobs Hiemstra Advocatuur gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Jakobs Hiemstra Advocatuur. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Klik hier om het Privacy Statement te downloaden (PDF)


Klachtenregeling

Artikel 1           begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2           toepassingsbereik
 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Jakobs Hiemstra Advocatuur (mevrouw mr. M. Jakobs-Hiemstra) en de cliënt.
 2. Iedere (waarnemend) advocaat van Jakobs Hiemstra Advocatuur draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
Artikel 3           doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
Artikel 4           informatie bij aanvang dienstverlening 
 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Deze kantoorklachtenregeling maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Jakobs Hiemstra Advocatuur en is in te zien en te downloaden op de website van Jakobs Hiemstra Advocatuur (www.jakobshiemstra.nl). De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Jakobs Hiemstra Advocatuur heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.
Artikel 5           interne klachtprocedure
 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. M. Jakobs-Hiemstra, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
Artikel 7 verantwoordelijkheden
 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
Artikel 8 klachtregistratie
 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Klik hier om de Klachtenregeling te downloaden (PDF)