Advocatuur & Mediation

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op (het gebruik van) alle externe uitingen van Jakobs Hiemstra Advocatuur, waaronder de uitingen via de door Jakobs Hiemstra Advocatuur geëxploiteerde website en eventueel verstuurde mailingen. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website kan door middel van een teller het aantal bezoekers bijhouden , de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien ter beschikking stelling wettelijk is vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Via de website wordt algemene informatie verstrekt over Jakobs Hiemstra advocatuur en/of juridische en/of andere onderwerpen. Voor zover er juridische informatie wordt verstrekt is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze webpagina’s zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Verwijzingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Jakobs Hiemstra Advocatuur uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Wijziging en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina’s zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Jakobs Hiemstra Advocatuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina’s zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Jakobs Hiemstra Advocatuur of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Jakobs Hiemstra Advocatuur. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook, distributie, verspreiding of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Jakobs Hiemstra Advocatuur.

Links naar andere sites
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het fit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.